Internationalt opråb for at etablere sikre EMF grænseværdier

The EMF Call

https://www.emfcall.org

The EMF Call
Opråb for reelle beskyttelsesgrænser overfor eksponering for
elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz)

ICNIRPs holdninger og retningslinjer er uvidenskabelige og beskytter industrien, ikke folkesundheden

For at beskytte offentligheden og miljøet mod de kendte skadelige virkninger fra elektromagnetiske felter (EMF) beder vi FN, Verdenssundhedsorganisationen og alle regeringer om at forkaste ICNIRP-retningslinjerne. De er ikke beskyttende, men i stedet udgør de en alvorlig risiko for menneskers sundhed og miljøet, da de tillader skadelig eksponering for verdensbefolkningen, herunder de mest sårbare, under det uvidenskabelige påskud, at de er "beskyttende".

Baggrund

Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) udstedte et udkast til retningslinjer den 11. juli 2018 for at begrænse eksponeringen for elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz) [1]. Disse retningslinjer er uvidenskabelige, forældede og repræsenterer ikke en objektivt evaluering af den tilgængelige videnskab om virkninger fra denne form for stråling. De ignorerer den store mængde af videnskabelige resultater, der klart og overbevisende påviser skadelige virkninger ved intensiteter langt under ICNIRPs retningslinjer.[2] Retningslinjerne er utilstrækkelige til at beskytte mennesker og miljø.

ICNIRPs retningslinjer beskytter kun mod akutte termiske virkninger ved meget kort og intens eksponering. Retningslinjerne beskytter ikke mod skadelige virkninger ved lavintensitet og langvarig eksponering, såsom kræft, reproduktive skader eller virkninger på nervesystemet, selvom disse virkninger på overbevisende vis er dokumenteret som følge af vedvarende eksponering ved intensiteter under ICNIRPs grænseværdier.[2, 3] I maj 2011 konkluderede Verdenssundhedsorganisationens kræftagentur, Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), at radiofrekvent stråling (fra mobiltelefoner, WiFi, smartmeter o.lign.) i frekvensområdet 30 kHz-300 GHz er et "muligt" menneskelig carcinogen (kræftfremkaldende agens i gruppe 2B).[4] ICNIRP ignorerer denne vigtige konklusion. Tværtimod er bevismaterialet for carcinogenicitet i de seneste syv år steget væsentligt.[2,3,5-10]

244 videnskabsmænd erklærer, at ICNIRP retningslinjer ikke er beskyttende

ICNIRPs holdning er ikke i overensstemmelse med det videnskabelige samfund, der har offentliggjort fagfællebedømt forskning om EMF biologiske eller sundhedsmæssige virkninger. Siden 2015 har 244 forskere underskrevet den internationale EMF Scientist Appeal[11], og er af den opfattelse, at mere beskyttende EMF-retningslinjer end ICNIRPs er nødvendige for at beskytte folkesundheden:

ICNIRP-retningslinjerne dækker ikke langtidseksponering og lavintensitetseffekter (og) ... er utilstrækkelige til at beskytte folkesundheden ....

Talrige nylige videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer ved niveauer langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekter omfatter øget kræftrisiko, cellulær stress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle ændringer i det reproduktive system, læring og hukommelses problemer, neurologiske lidelser og negative virkninger på den generele trivsel hos mennesker. Skaderne går langt ud over menneskeheden, da der er voksende evidens for skadelige virkninger på både planter og dyreliv.

Der skal sættes spørgsmålstegn ved ICNIRP's mandat

Der er brug for at sætte alvorlligt spørgsmålstegn ved ICNIRPs mandat til at udstede eksponeringsretningslinjer. ICNIRP er ikke uafhængig af forbindelser til industrien, som de hævder at være.[12,13] Deres udtalelser er ikke objektive og er ikke repræsentative for den samlede videnskabelige dokumentation, men er forudindtaget til fordel for industrien. Deres modvilje mod at vurdere videnskabelige resultater, som påviser skader viser åbentlyst at ICNIRP beskytter industrien, ikke folkesundheden eller miljøet.

ICNIRPs stifter og første formand samt andre tilknyttede eksperter har, eller har haft, finansielle bånd til telekom-, militær- og / eller elindustrien.[12-15] Deres stifter og første formand formåede at lede WHO EMF-projektet ved at bruge WHO som paraply til at fremme ICNIRP-retningslinjer som verdensstandard. Denne person var også ansvarlig for at kanalisere finansiering fra telecomindustrien til WHO EMF-projektet i flere år.[13,14]

Nye reelt beskyttende retningslinjer er påkrævet

Vi beder FN, Verdenssundhedsorganisationen og alle regeringer om at støtte udviklingen og beslutningen om medicinske retningslinjer16, der er uafhængige med hensyn til interessekonflikter til industrien, direkte eller indirekte, der repræsenterer den aktuelle medicinske videnskab, og som er ægte beskyttende.

Dato: 30. oktober 2018
Bemærk: Medunderskriverne til dette opråb har underskrevet som enkeltpersoner, men det betyder ikke nødvendigvis, at dette repræsenterer deres arbejdsgiveres eller de faglige organisationer, de er tilknyttet.

Prof. David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany, State University of New York, USA

Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D, Department ofOncology, University Hospital, Örebro, Sweden (retired), The Environment and Cancer Research Foundation, Örebro, Sweden

Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley, USA

Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public Health Department, Salzburg Government, Austria

 

Om det Internationale opråb

Artiklen er en oversættelse af The EMF Call

Den 4. November 2018, har 157 Videnskabsfolk og Læger, samt 90 ngo'er underskrevet "The EMF Call".  https://www.emfcall.org/the-signatories/

Den danske EHS forening har også skrevet under.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har valgt at skriver under på "The EMF Call", for at protestere over ICNIRP og protestere mod den industrielle koruption af vores internationale institutioner og inhabiliteten i den del af WHO, som arbejder med EMF. Vi støtter op om de medicinske guidelines i [16], men støtter ikke op om grænseværdierne som foreslået i [16]. Vi mener at grænseværdierne skal fastsættes, som foreslået af BioInitiative [3].

Der er tidligere blevet klaget til EU's ombudsmand over manglende handling, inhabiliteteten hos ICNIRP og over EU's SCENIHR gruppe: 39 NGOer klager til EUs Ombudsmand.

Eksterne links og referencer

[1] https://www.icnirp.org/en/activities/public-consultation/consultation-1....
[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157
[3] www.bioinitiative.org
[4] https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-on-the-evaluation-of-carcinog...
[5] https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/
[6] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2015.1043557
[7] https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr595peerdraf...
[8] https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/tr596peerdraf...
[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973
[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367
[11] https://emfscientist.org/
[12] https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016...
[13] https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
[14] https://microwavenews.com/CT.html
[15] https://microwavenews.com/news-center/iarc-drops-anders-ahlbom-rf%E2%80%...
[16] https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016...

Oprettet: 2018.11.05 TG
Reviewet 2018.11.12 af HE.