STEINERFOLK AKTIONERER MOD LOVFORSLAG

Sammenslutning af Steinerbørnehaver indkalder til aktiv møde og opfordrer til aktion mod Maj Mercados sundhedsskadelige lovforslag for de små børn:

Kære medlemmer

Der skal handles nu. Se dato for aktionsmøde sidst i opslaget.
Dagtilbuddenes ledelser bedes dele denne mail med alle medarbejdere, bestyrelse og forældre

I slutningen af februar i år fremsatte social-og børneminister Mai Mercado lovforslag L 160 med titlen:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre).

Se lovforslaget her http://www.ft.dk/…/lovforsl…/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

I dette lovforslag i § 8, Stk. 9.står:
Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om pædagogiske mål for, hvad det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal understøtte i forhold til børns læring, samt om indholdet i de enkelte læreplanstemaer, jf. stk. 4.

Der er nu i maj kommet udkast til en bekendtgørelse med disse mål, som beskrives for hvert af de 6 læreplansområder. Se det vedhæftede.

Vi har spændt ventet på, at disse pædagogiske mål skulle blive meldt ud, og det er sket nu med høringsfrist 23. maj kl. 9. Vi er medlemmer af DLO (Daginstitutionernes LandsOrganisation) som er høringsberettiget.

Hermed enkelte citater fra bekendtgørelsen, som vedrører IT og science:

IT er fx en grundlæggende kulturteknik, som børn skal have mulighed for at bruge i et eksperimenterende fællesskab. Børn skal både være skabende og producerende og samtidig få erfaringer med at bruge IT på etisk forsvarlige måder i forhold til sig selv og andre. (bilag 5)

Desuden skal børn have mulighed for at stifte bekendtskab med og anvende forskellige teknologiske redskaber som eksempelvis GPS, digitalvægt, webkamera mv., som giver børn mulighed for at udvikle en kreativ, produktiv og kritisk tilgang til anvendelse af teknologierne.

En sciencetilgang betyder, at læringsmiljøet giver børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og støtter børnene i at kategorisere og systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under, osv. Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver børn mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som tidlige indgange til det matematiske sprog. (bilag 6)

Materialet går i det hele taget i detaljer med de holdninger og metoder, dagtilbud skal bruge - holdninger og metoder, som er svære at forene med Steiner-pædagogik.

Det er vigtigt at forstå, at bestemmelserne i loven indebærer, at dette er REGLER, SOM ALLE SKAL FØLGE, og at det bliver kommunernes opgave at kontrollere, at dette bliver fulgt. Citat fra loven:

Stk. 8. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse, jf. stk. 3 og 4.

Som det fremgår af begyndelsen af denne mail, har ministeriet som del af lovforslagets titel anført, at loven skal tjene til øget fleksibilitet og frit valg for forældre.
Hvordan dette skal forstås med de stramme rammer, der lægges op til i loven og i bekendtgørelsen, er et spørgsmål, som vi vil kræve svar på.

Fra et steinerpædagogisk synspunkt er de nye regler et voldsomt problem, og vi må gå i aktion for at få ændret disse bestemmelser.

Det kan have stor betydning, at forældrene protesterer over reglerne, og vi vil derfor opfordre til, at alle dagtilbud inddrager deres forældre i kampen mod disse bestemmelser - og det haster!

Disse ting skal træde i kraft 1. juli i år!

Forældre kan skrive læserbreve, facebook-opslag og breve til politikere og minister.

Nogle har måske kontakter til journalister eller lokalpolitikere - eller til landspolitikere.

Har I andre ideer, er I velkomne til at dele dem med os alle.

Hvis vi kunne finde en person, der ville administrere en facebook-side til koordinering og deling af aktioner og ideer, ville det være fantastisk.

Ministeriet kan kontaktes på min@sm.dk tlf. 3392 9300

Liste over folketingets børneordførere

http://www.ft.dk/searchResults.aspx…

Foreningen FOLA, Forældrenes Landsforening er høringsberettiget. Vi kan opfordre vores forældre til at melde sig ind og gøre et børnepolitisk arbejde den vej. fola@fola.dk tlf. 70 20 51 54.

Alle, der har lyst til og mulighed for at gøre en aktiv indsats her og nu, inviteres til aktionsmøde onsdag d. 23. maj kl. 16 i Kirsebærgården, Strandlodsvej 48, 2300 København S.

Tilmelding til info@rudolfsteinerdagtilbud.dk

Har man ikke økonomisk mulighed for at betale rejsen til dette møde kan ledere, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og forældre, som gerne vil deltage, søge om et rejsetilskud.

Med venlig hilsen

for landsledelsen

Zilla Mørch Pederen

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i Danmark

Johannevej 20, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39632137