Danmark svigter

Danske myndigheder har ikke taget præventive skridt i forhold til at forebygge helbredsgener og sygdomme forårsaget af mobilstråling. For eksempel har mange kommuner indført trådløse teknologier (trådøst internet, trådløse printere og trådløse fastnettelefoner etc.) i vuggestuer, børnehaver og skoler, uden hensyntagen til, at børn er særligt sårbare i forhold til skadevirkninger fra strålingen (ifølge omfattende forskning).

   Sundhedsstyrelsen advarer ikke om sundhedsrisici ved mobilstråling (med undtagelse af en meget vag opfordring til at mindske eksponeringerne) og overhører tilsyneladende en lang række advarsler fra uafhængige eksperter og tunge internatinale organer (se mere herom i menuerne "International alarm" og "Vildledning").
Danmark er blandt de lande, der har verdens højeste grænseværdier for mobilstråling.  Danske myndigheder har på en række andre punkter tilsidesat forsigtighedsprincippet og direkte forhindret, at det kan bringes i anvendelse. Se mere herom i det følgende.

Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne i EU's miljøpolitik. Forsigtighedsprincippet går ud på, at der bør tages forholdsregler, hvis der er begrundet mistanke om at noget, fx mobilstråling, er sundhedsskadeligt.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_da.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268445
http://citizensforsafetechnology.com/Health-Risk-Assessment-of- Electromagnetic-Fields,6,460

Eksempler på danske tilsidesættelser af forsigtighedsprincippet

 • I en række lande verden over har man på forskellig vis bragt forsigtighedsprincippet i spil, blandt andet i forhold til at beskytte børn og unge imod eksponeringer med mobilstråling / radiofrekvent stråling. I Danmark findes der ingen beskyttende foranstaltninger i forhold til børn og unge. Tværtimod eksponeres de mere og mere. I regeringens 2020-forlig (lavet i sommeren 2011) er der fx sat penge af til, at der skal være trådløst internet i alle skoler og biblioteker. (Der er allerede trådløst internet og trådløse fastnettelefoner samt mobiltelefoner i mange skoler og børnehaver etc.).
  http://www.version2.dk/artikel/2020-forhandling-giver-traadloest-internet-til-alle-skoleboern-og-biblioteker-19260
 • Danmark er det land i verden, der øjensynligt har den bedste mobilnetdækning
  http://www.teleindustrien.dk/billeder/Master/3ea3025dd77a0e3e34f1f9c9bbc5a40d1.pdf
  Dette skyldes for det første, at mobilmasterne sender kraftigt (i sammenligning med lande der har sænket grænseværdierne for mobilstråling), og for det andet at de mere end 16.000 mobilmaster står meget tæt. www.mastedatabasen.dk
  Derved er Danmark det land - eller blandt de lande - i verden, hvor befolkningen bliver mest eksponeret for mobilstråling fra mobilmaster. 
 • Videnskabsministeriet har i 2011 lavet nye retningslinjer, der tillader teleselskaberne at opsætte mobilantenner / mobilmaster, uden det skal behandles som en byggesag. Opsætningen skal blot indberettes til kommunen.
  Derved vil opsætningen af nye mobilantenner stige kraftigt, dvs. eksponeringen af befolkningen øges. Samtidig har omkringboende borgere mistet retten til, at have mulighed for at gøre indsigelser i forhold til opsætning af mobilantenner (fordi det ikke længere vil tælle som en byggesag).
  http://elektronikbranchen.dk/nyhed/sahl-madsen-skaerer-igennem-kommunernes-antennenoel

Alt i alt står den danske praksis i skærende kontrast til mere progressive landes tiltag samt internationale - specielt europæiske - organers anbefalinger i forhold til at begrænse de mobilstrålingseksponeringer befolkningen udsættes for. (Se mere i menuerne "International alarm" og "Andre landes indgreb").