Rådets formålsparagraffer

Formålsparagraffer og retningslinjer for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

§ 1

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en uvildig og politisk og økonomisk uafhængig nonprofit-organisation, der på et sundhedsfagligt og videnskabeligt grundlag arbejder for at forebygge mulige sundhedsskader i befolkningen forårsaget af radiofrekvent stråling (herunder mobilstråling) fra trådløs telekommunikation.

Stk. 1

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er ikke involveret i nogen form for salg af produkter eller promovering af specifikke produkter / varemærker inden for telekommunikation eller branchen, der har med afskærmning og begrænsning af radiofrekvent stråling fra trådløse apparater at gøre, eller helseprodukter og gadgets rettet mod forebyggelse eller behandling af skadevirkninger fra radiofrekvent stråling.

Stk. 2

For at bevare Rådet for Helbredssikker Telekommunikations uafhængighed må poster i det ikke være besat af personer, der på den ene eller anden måde kan have en økonomisk / virksomhedsmæssig / politisk interesse i sagen. Således er personer med tæt tilknytning til fx følgende brancher i den private sektor udelukket:

 • Tele- og elektronikbranchen.

 • Branchen for reduktion af eksponeringer for radiofrekvent stråling, dvs. afskærmning med mere.

 • Helsebranchen, dvs. den del af den som sælger produkter og ydelser, der er direkte målrettet til at afhjælpe negative effekter af radiofrekvent stråling.

 • Medicinalbranchen.

§ 2

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation retter sit virke mod befolkningen, offentligheden, medier, staten, politikere, samfundets institutioner, sundhedssektoren, arbejdsmarkedet, elektronikbranchen og telebranchen etc.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation arbejder på følgende felter:

Stk. 1.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:

 • Oplyser om forskning i sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling.

 • Oplyser om forsigtighedsprincippet.

 • Oplyser om relevante internationale organers advarsler, politikker og appeller vedrørende radiofrekvent stråling, fx Verdenssundhedsorganisationen WHO og Det Europæiske Miljøagentur.

 • Oplyser om Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt andre landes forholdsregler omkring radiofrekvent stråling.

 • Oplyser kritisk om undersøgelser og udtalelser fra forskellige side, vedr. radiofrekvent stråling og sundhedsrisici, som kan være vildledende.

 • Oplyser om muligheder for at fjerne eller nedsætte eksponeringerne for radiofrekvent stråling.

 • Oplyser om muligheder for udvikling af helbredssikker eller mindre skadelig trådløs telekommunikation.

 • Oplyser om muligheder for at fjerne eller nedsætte eksponeringerne fra elektromagnetiske felter fra strømforsyninger og ”dirty electricity”, dvs. forurening med højfrekvent stråling i strømforsyningen, som forskning peger på kan være sundhedsskadeligt.

Stk. 2.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation arbejder for, at der politisk tages forholdsregler til beskyttelse af befolkningen i forhold til radiofrekvent stråling fra de eksisterende trådløse teknologier, således som det fx foreslås af Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet med flere.

Stk. 3.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation arbejder for at motivere elektronik- og telebranchen til at nedbringe den radiofrekvente stråling befolkningen udsættes for, via de produkter disse brancher sælger (og anvender, fx mobilmaster).

Stk. 4.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation arbejder for, at der overalt i samfundet tages forebyggende forholdsregler i forhold til sundhedsskadelige virkninger ved radiofrekvent stråling.

Stk. 5

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation arbejder for, at der forskes i og udbredes nye former for trådløse teknologier, der er helbredssikre eller ikke er (så) sundhedsskadelige, sådan som meget forskning tyder på det er tilfældet med de eksisterende trådløse teknologier.
 

§ 3

Retningslinjer for Rådet for Helbredssikker Telekommunikations daglige virke, herunder udmedlinger til offentligheden og svar til rekvirenter: Medarbejdere i Rådet for Helbredssikker Telekommunikation skal udføre deres virke i overensstemmelse med Rådets formålsparagraffer og retningslinjer, og under speciel hensyntagen til, at Rådets virke er af generel art. Medarbejdere må overfor offentligheden eller rekvirenter (og andre) kun henvise til de generelle informationer og anbefalinger, der kan findes på Rådets hjemmeside - eller informationer og anbefalinger, som Rådet ellers måtte have udfærdiget og lagt navn til.
Medarbejdere må ikke som repræsentanter for Rådet give individuel rådgivning omkring strålingsreduktion eller komme med vurderinger og anbefalinger i situationer etc., hvor rekvirenter måtte henvende sig med spørgsmål af forskellig art vedrørende radiofrekvent stråling med mere (med undtagelse af situationer, hvor Rådet har valgt at stille op og fx komme med et idéoplæg eller lignende, som ligger i tråd med Rådets generelle virke, i et givet forum og i en givet situation).
Rådets medarbejdere må ikke anbefale medicin, helseprodukter eller anordninger og gadgets, som påstås at kunne afbøde de skadelige effekter ved radiofrekvent stråling. Der må kun gives generelle oplysninger om, at radiofrekvent stråling kan afskærmes og at eksponeringerne kan mindskes på forskellige vis. Specifikke produkter, varemærker eller producenter, distributører og sælgere af materialer, må der ikke oplyses om, eller henvises til (med mindre det drejser sig om dokumentation og oplysninger, der er i offentlighedens interesse, eller tjener som underbyggelse af nogle af Rådets overodnede idéoplæg etc.). 

Stk. 1

Udmeldinger til offentligheden eller pressen skal ske igennem hjemmesiden, pressemeddelelser eller talsmanden for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, eller det kan efter aftale uddelegeres til medarbejdere.

Stk 2.

Hvis medarbejdere skulle overtræde en eller flere af Rådets rerningslinjer og paragraffer, handler de pr definition ikke som repræsentanter for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation - og Rådet fraskriver sig alt ansvar (både juridisk og økonomisk etc,) for eventuelle konsekvenser for tredjepart (eller medarbejderen) af medarbejderes eventuelle brud på de ovennævnte retningslinjer.  Eventuelle brud på formålsparagrafferne og retningslinjerne kan blive taget op i Rådet med henblik på eventuelle konsekvenser for medarbejdere, der måtte have foretaget disse. 

 

§ 4

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer på hjemmesiden og i materialerne - og i Rådets øvrige virke - er bragt i god tro. Der tages forbehold for eventuelle fejl eller mangler, og sådanne vil blive rettet, når de opdages.
Al brug af informationerne sker på eget ansvar. De strålingsreducerende tiltag mm, der er nævnt på hjemmesiden og i materialerne, er ingen garanti for, at der ikke kan opstå uhensigtsmæssige effekter.
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation fraskriver sig alt ansvar for trivsels- og helbredsskader, gener eller tab af nogen art, herunder også kommercielt/forretningsmæssigt relaterede etc., som måtte afstedkommes direkte eller indirekte af (brugen af) informationerne fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.