Opfordringer til politiske indgreb

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation opfordrer landes politikere til at efterleve appellerne fra Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet om, at forsigtighedsprincippet håndhæves og der bør tages forholdsregler overfor den sundhedstrussel mobilstråling udgør.
Specielt Europarådet har lavet en udførlig liste over mulige forholdsregler. (Se nærmere under menuen "International alarm"). Mange andre lande har allerede indført tiltag for at reducere eksponeringen af befolkningen.

Herunder kan Rådet for Helbredssikker Telekommunikations opfordringer til landets politikere og myndigheder læses.

1. INFORMATION

 • Danmarks befolkning skal informeres om de omfattende videnskabelige undersøgelser, der viser, at mobilstråling har en række sundhedsskadelige effekter, samt informeres om, hvilke forholdsregler og forebyggende tiltag, man selv kan foretage.
   
 • Ved salg af trådløse teknologier skal der oplyses om, hvor meget mobilstråling de udsender, samt, at de kan have sundhedsskadelige virkninger. Der skal også oplyses om, hvilke foranstaltninger man som forbruger kan foretage for at mindske den bestråling, man udsættes for, når man bruger produktet.
   
 • Alle trådløse sendere i det offentlige rum skal kunne ses på www.mastedatabasen.dk
  (i dag er fx WiFi-sendere i det offentlige rum ikke afmærkede).
   

2. STRÅLINGSREDUKTION og FOREBYGGELSE

 • Forsigtighedsprincippet skal håndhæves. Dvs., at trådløse teknologier, der er under mistanke for at have sundhedsskadelige virkninger, må ikke bringes i anvendelse eller det skal ske under hensyntagen til forsigtighedsprincippet.
 • Brugen af trådløse kommunikationsteknologier (dvs. mobiltelefoner, trådløst internet etc.) baseret på skadelig mobilstråling skal begrænses kraftigt - og så vidt muligt afskaffes, hvor det umiddelbart er muligt.
 • Mobilstrålingen skal på alle mulige måder sænkes til et minimum i Danmark, dvs. i private hjem, på arbejdspladser, i vuggestuer, børnehaver, skoler og alle samfundets institutioner og det offentlige rum. Mobilmaster og andre trådløse sendere bør opstilles og indstilles på en måde, så der ikke er kraftige eksponeringer for radiofrekvent stråling (mobilstråling), der hvor mennesker opholder sig.
 • Grænseværdierne for mobilstråling skal markant ned. I første omgang bør de mindst sænkes til BioInitiativets anbefalede grænseværdier, der er på maksimum 0,001 W/m2 udendørs og maksimum 0,0001 W/m2 indendørs.
   
 • Trådløse teknologier / apparater skal ved lov udsende mindst mulig mobilstråling, dvs. stråle mindst muligt og fx ikke stråle konstant på stand by (sådan som mange apparater gør det i dag).
   
 • Grøn telekommunikationsteknologi skal støttes således:
  • Udbygningen af et landsdækkende lyslederkabelnet skal prioriteres, frem for fortsat udbygning af trådløse teknologier.
  • Der skal forskes i signaltyper, frekvenser og sendestyrker indenfor trådløs telekommunikation, som ikke er sundhedsskadelige eller i det mindste er mindre sundhedsskadelige end dem, der benyttes i dag. (Se mere herom på dette link til)
  • Der bør etableres en ny uafhængig statsligt finansieret enhed, der kontrollerer, at forsigtighedsprincippet håndhæves, og at grænseværdierne for mobilstråling ikke overskrides. Denne enhed skal også – baseret på forsigtighedsprincippet og forskningen på området - oplyse og rådgive om mobilstrålings mulige sundhedsskadelige virkninger samt mulighederne for at sænke eksponeringerne.

3. SÆRLIGT SKÅNENDE og BEHANDLENDE INDSATS

 • Særligt sårbare befolkningsgrupper (gravide, børn, ældre, syge, svækkede) skal i særlig grad skånes for / afskærmes imod mobilstråling.
   
 • Der skal oprettes mobilstrålingsfrizoner i alle kommuner, dvs. boligområder, skoler og daginstitutioner etc., hvor mobilstrålingsniveauet skal være lavest muligt, idet trådløse teknologier (baseret på mobilstråling) skal være forbudte eller stærkt begrænsede, og der efter behov er afskærmet imod mobilstråling.
   
 • Der skal oprettes mobilstrålingsfrizoner i offentlig transport (fx i kraft af mobilstrålingsafskærmede afdelinger i tog, hvor trådløse teknologier er forbudte).
   
 • Elektrohypersensitivitet, dvs. at man ikke kan tåle og bliver syg af mobilstråling, skal anerkendes som en funktionsnedsættelse / et handikap, som berettiger til relevante hjælpemidler og foranstaltninger.
   
 • Der skal ske en opprioritering af en forskningsmæssig og behandlende indsats i sundhedssektoren i forhold til mennesker med elektrohypersensitivitet og andre, som rammes af sygdom eller gener forårsaget af mobilstråling.