TDC vildleder om mobilstråling

På TDCs hjemmeside kan man finde flere vildledende oplysninger om mobilstråling.

TDC skriver:
"Sundhed og mobiltelefoner
Er det farligt at tale i mobiltelefon? Det er et spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv. Det er vigtigt for os, at vores kunder kan føle sig trygge, når de bruger vores produkter. Derfor følger vi nøje med i de undersøgelser, der foretages på området.
Det Strategiske Forskningsråd har fra 2004-2008 gennemført den seneste store undersøgelse af effekten af mobilstråling. Her er konklusionen at det ikke er påvist, at mobilstråling udgør en sundhedsrisiko.
Dette er i tråd med verdenssundhedsorganisationen WHO der konkluderer, at radiobølger fra mobiltelefoner ikke har nogen kendt effekt på helbredet, når grænseværdierne overholdes. Den samme konklusion er Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Videnskabs- og Sundhedsministeriet nået frem til i deres selvstændige vurderinger. Men da vi endnu ikke har tilstrækkelig med viden til at sige, om strålerne kan skade børn, er det stadig en god idé, at børn bruger headset, når de taler i mobiltelefon." http://om.tdc.dk/publish.php?dogtag=o_profil_cr_klima_mast

Kommentar: TDC nævner her dansk forskning, hvor der ikke er fundet sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling samt danske aktører, der ikke slår strålingsalarm. Hvad der ikke nævnes er:

1. At lederen af forskningen under Det Strategiske Forskningsråd har udtalt, at kvaliteten af forskningsprojekterne var dårlig. http://ing.dk/artikel/62318-kritikken-af-mobilforskning-kommer-bag-paa-p...
Det er også værd at bemærke, at den danske mobilstrålingsforsker Sianette Kwee, der har fundet skadevirkninger ved mobilstråling, ansøgte om deltagelse i forskningsprojektet, men blev udelukket. 

2. At der findes mange hundrede internationale og anerkendte undersøgelser, der viser skadevirkninger ved mobilstråling (se mere under menuen "skadevirkninger).

3. At flere internationale organer har slået strålingsalarm, herunder Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet (se mere under menuen "International alarm").

WHO har den 31.5. 2011 kategoriseret mobilstråling som muligt kræftfremkaldende, dvs. strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster og trådløst internet etc. Men TDC skriver fortsat: "...WHO's konklusion er klar: Forskningsresultaterne peger ikke på nogen sundhedsfare, når blot de anbefalede grænseværdier overholdes." http://om.tdc.dk/publish.php?dogtag=o_profil_cr_klima_mast

Hvad TDC skriver i det ovenstående om mobilstråling og sundhedsrisici er således helt ude af trit med forskningen på området og de udmeldinger der er kommet fra internationale organer om, at der er sundhedsrisici ved mobilstråling. Det er i øvrigt et interessant spørgsmål, om Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse reelt har den vurdering, som TDC tillægger parterne i citatet ovenfor. 

TDC skriver:
"Det som vi i daglig tale kalder mobilstråling, er det samme som radiobølger. Det betyder, at der sendes fra en mobilantenne (på en mast, tag el. lign.) til mobiltelefoner, nøjagtigt som der sendes fra tv-antenner til fjernsynsapparater. Faktisk sender mobilantenner med en styrke på 20-27 W, der ligger langt under tv-antenners styrke på 70.000 W." http://kundeservice.tdc.dk/privat/faq.php?id=10865

Kommentar: At sammenligne mobilmasters stråling med radiofrekvent stråling fra tv-sendeantenner er misvisende af to grunde.
For det første er der tale om forskellige frekvenstyper og signalerne er moduleret på forskellige måder. Frekvens og modulation betyder meget i forhold til biologisk forstyrrende effekter ved forskellige strålingstyper. Mange forskere påpeger, fx Sianette Kwee, at mobilstråling er særligt skadeligt på grund af de frekvenser, der benyttes og den måde signalet er moduleret og pulseret på. Signalet er digitalt, dvs. det tænder og slukker mange gange i sekundet. Det er denne pulsering af signalet som anses for særligt biologisk skadelig. Indtil for nylig var tv-signaler kun analoge, men i dag er de også digitale.
Repræsentanter for teleindustrien (og ICNIRP) trækker ofte tv-sendemaster op af posen, når de forsøger at berolige befolkningen om, mobilmasters stråling er ufarlig. Den opfattelse de søger at konstruere er, at tv-sendemasterne jo ikke er sundhedsskadelige. Store dele af befolkningen tror på dette. Men en række undersøgelser viser rent faktisk, at radio- og tv-sendemaster (også med analoge signaler) kan være skadelige, dvs. at den stråling de udsender er biologisk skadelig og sygdomsfremkaldende. http://www.powerwatch.org.uk/rf/radio_tv.asp
Og Vatikanet er blevet dømt til at betale erstatning til mennesker, der er blevet syge af at bo i nærheden af deres radio- og tv-sendemaster. 

For det andet giver det et meget misvisende billede af, hvor kraftigt befolkningen bliver bestrålet, når TDC skriver, at mobilantenner sender med 20-27 W i forhold til tv-antenner, der sender med 70.000 W. Strålingen aftager meget kraftigt med afstanden. Tv-sendemaster er meget høje og det bevirker, at strålingsintensiteten (feltstyrken) er meget mindre på jorden nedenfor antennerne - alene på grund af afstanden. Desuden er der ikke ret mange tv-sendemaster i Danmark, så det er kun forholdsvis få mennesker, der bor i en afstand til tv-sendemasterne, hvor strålingen kan være forholdsvis kaftig.
Mobilmaster er der dermod mere end 17.000 af i Danmark og de er spredt ud over hele landet. Mange af mobilmasterne / senderene er placeret oven på hustage. Dette betyder, at en meget stor del af Danmarks befolkning befinder sig meget tæt på senderne, dvs. der hvor strålingen er kraftig. Fordi mobilmasterne er meget tættere på - i forhold til tv-sendemaster - så er strålingensintensiteten fra mobilmaster typisk meget mere kraftig end den stråling befolkningen eksponeres for fra tv-sendemaster.

TDC skriver følgende om grænseværdier for mobilstråling:
"Ved fastlæggelsen af grænseværdier for mobilstråling følger myndighederne ICNIRP's anvisninger. ICNIRP er en international arbejdsgruppe under verdenssundhedsorganisationen WHO, der består af videnskabsfolk, som alle er eksperter inden for radiobølgers virkning på mennesker. Arbejdsgruppen har vurderet, hvor kraftige radiobølger et menneske kan tåle og på den baggrund fastsat grænseværdier for, hvornår radiobølger er uskadelige for mennesker."

Kommentar: I dette korte citat er der tre forhold, der er decideret misinformation:

1. Det er ikke korrekt, at ICNIRP sorterer under WHO (men blandt andre WHO og EU med flere yder økonomisk støtte til ICNIRP). ICNIRP er derimod en privat tysk organisation, som mange påpeger (blandt andre journalisten Mona Nilsson) har tætte forbindelser til teleindustrien. 
ICNIRP har i mange år benægtet, at de skulle have forbindelser til teleindustrien, men i en nylig publikation (2011) fra ICNIRP er der imidlertid en lang liste over forbindelser til teleindustrien - under "conflict of interests". http://www.torontosun.com/2011/07/06/study-downplaying-cellphone-risks-funded-by-manufacturers 
Den tidligere formand for en af ICNIRPs komiteer og nuværende konsulent for ICNIRP, Anders Ahlbom, blev i 2011 udelukket fra WHOs ekspertgruppe, vedr. mobilstråling og kræft, fordi det blev afsløret, at han er lobbyist for teleindustrien.  
http://www.monanilsson.se/document/AhlbomConflictsIARCMay23.pdf).
Det var således uden Anders Ahlboms medvirken, at WHOs ekspertgruppe efterfølgende slog kræftalarm og WHO lavede en historisk kovending, idet mobilstråling blev anerkendt som en mulig kræftårsag. Hidtil havde WHO benægtet en mulig sammenhæmg mellem mobilstråling og kræft.
     Maria Feychting, som er et fremtrædende medlem af ICNIRP, har i øvrigt været involveret i mobilforskning, som er delfinansieret af teleindustrien, og hvor det blev hævdet, at mobilbrug ikke øger risikoen for at få kræft. Denne forskning er blevet stærkt kritiseret og betegnet som manipulation af andre forskere og kommentatorer http://mobiltelefoni.tv/2011/09/27/ki-forskare-manipulerade-studie-om-hj...
Se mere om ICNIRPs interessekonflikter her: http://helbredssikker-telekommunikation.dk/icnirps-interessekonflikter

2. Det er ikke korrekt, at alle ICNIRPs videnskabsfolk er eksperter inden for radiobølgers virkning på mennesker. Flere af dem har kun tekniske uddannelser. http://www.icnirp.de/cv.htm

3. Det er heller ikke korrekt, at ICNIRPs grænseværdier sikrer, at strålingen ikke er skadelig for mennesker, sådan som TDC tegner et billede af at det forholder sig.
ICNIRPs grænseværdier er (indirekte) blevet underkendt af WHO, idet mobilstråling (under ICNIRPs grænseværdier) er klassificeret som muligt kræftfremkaldende. 
Endvidere skal det nævnes, at ICNIRPs grænseværdier har mødt massiv kritik fra uafhængige forskere, som har dokumenteret, at grænseværdierne er alt for høje. Forskerne påpeger, at ICNIRPs grænseværdier bygger på ICNIRPs forkerte idé om, at det kun er opvarmningen af kroppens væv, som strålingen kan forårsage, der er skadelig. Men omfattende videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at der en lang række skadevirkninger, der ikke er forårsaget af opvarmning. Skadevirkningerne skyldes andre af de effekter strålingen har, som indtræffer meget langt under ICNIRPs grænseværdier, dvs. før strålingen bliver så kraftig, at vævet bliver opvarmet. Disse skadevirkninger er blandt andet biokemiske forstyrrelser, celle- og dna-skader.

Desuden er det en afgørende fejl ved ICNIRPs grænseværdier, at de kun bygger på korttidseksponering, dvs. mellem seks minutter og 30 minutter. ICNIRPs grænseværdier tager således ikke højde for, at befolkningen i dag er bestrålet 24 timer i døgnet, hver eneste dag i årevis. Fx har ICNIRP fastsat grænseværdien for mobiltelefoners strålingsintensitet med udgangspunkt i blot seks minutters eksponering. Dette betyder, at hvis man taler i mobiltelefon i mere end seks minutter overskrides præmisserne for ICNIRPs grænseværdi.
Altså er ICNRIPs grænseværdier kun rettet mod, at varmeudviklingen i kroppen kun når et vist niveau under korttidseksponering. ICNIRPs  grænseværdier sikrer ikke imod helbredsmæssige og biologisk skadelige virkninger ved den mobilstråling befolkningen eksponeres for konstant. Der findes mindst 300 undersøgelser, der viser skadevirkninger ved mobilstråling, som er under ICNIRPs grænseværdier.

Der er således ikke videnskabeligt belæg for TDC beroligelse af kunderne vedrørende skadelige virkninger ved mobilstråling. 
Se mere under menuerne "skadevirkninger" og "mobilstråling" / "grænseværdier".  

Screendumps fra TDCs hjemmeside den 5.1. 2012: