5G Conference Copenhagen May 4

Lørdag 4. maj 2019 afholdtes en vigtig konference på Christiansborg om de sundheds- og miljømæssige konsekvenser af den planlagte udrulning af 5G, som Folketinget uden nogen folkelig debat, har besluttet at rulle ud hen over hovedet på os.

Elektromagnetisk stråling og de potentielle sundhedsmæssige implikationer ved 5G var på dagsordenen, da folketingspolitikerne og værterne for konferencen, Jan Erik Messmann, Dansk Folkeparti og Julius Graakjær Grantzau, Alternativet bød velkommen til ca. 230 tilhørere i den fuldt besatte mødesal i Folketinget på Christiansborg slot. Begge folketingspolitikere har igennem længere tid ytret deres holdninger om 5G og givet deres bekymring til kende og arbejdet for at få en 5G-debat i gang på Christiansborg blandt politikerne, men også vedrørende smartmeter – de trådløse fjernaflæste forbrugsmålere.

Most of the videos are in english. Einar Flydal (Norge), Mikko Ahonen (Finland), Olle Johansson (Sweden), Annie Sasco (France), Vibeke Frøkjær Jensen, Danmark, Christian F. Jensen(Denmark) Highlights in English, se also this article. Panel debate partly in english.

Elektromagnetisk stråling er et alvorligt og veludforsket område som man burde forvente, at mange etablerede medier, forskere og politikere ville møde op til og tage seriøst, fordi det trods alt er et invasivt angreb i det frie rum. Både for mennesker, planter og dyr. Men de blev væk. Konferencen var ikke et løseligt debatoplæg til diskussion for og imod, men derimod en hardcore evidensbaseret gennemgang af over tyve års research om elektromagnetisk stråling. Dagen bød på en bred vifte af vinkler på mulige effekter fra det kommende 5G netværk baseret på forskning, som allerede påpeger skadeeffekter på dyr, planter og mennesker ved de nuværende 2G, 3G og 4G netværk. Konferencens navn var:
5G – næste generation af mobilteknologi - Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter? Foredragene foregik på engelsk og dansk. Her får du et ultra-kort sammendrag af foredragene – i den rækkefølge de blev afholdt:

Den store ansvarsfraskrivelse - hvordan de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder, EU, WHO og ICNIRP fraskriver sig ansvaret.

Einar Flydal, Norge (pensioneret og uafhængig EMF researcher og blogger, tidligere senior rådgiver ved Telenor og adjunkt (assistent professor) ved Norsk Universitet for Naturfag og Teknologi (NTNU): Flydal gennemgik leverancekæden fra stiftelsen af ICNIRP (International kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse) til de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder, og demonstrerede hvordan hele processen er designet og bemandet således, at svaret altid bliver maksimalt industrivenligt – med maksimalt høje grænseværdier: Tænkemåden, grænseværdierne, rekrutteringen af rådgivere, rådene fra WHO’s lille kontor «The International EMF Project», litteraturgennemgangene – over alt er det ICNIRPs ekspertnetværk som dominerer. Du bliver kun ICNIRP-ekspert, hvis du er tro mod ICNIRPs dogme – at kun opvarmning er tilstrækkeligt videnskabeligt påvist som skadevolder. Ingen fokus på langtidseffekter. Ingen fokus på cocktaileffekter. Ingen fokus på at celleskader opstår ved strålingsniveauer langt under de eksisterende grænseværdier. Konflikten om synet på videnskaben drejer sig ikke om yderligere videnskabelig bevisførelse. Videnskaben er entydig nok til at kræve langt strengere grænseværdier. Konflikten drejer sig, om at branchen har taget kontrollen over processerne, som skaber den nationale strålebeskyttelsespolitik, således at folkesundheden sættes i fare og skades. I dag er strålebeskyttelsespolitikken i alle nordiske lande i realiteten outsourcet til ICNIRP – et privat branchetilknyttet organ, og til ICNIRPs hjælpere i WHO. Hvilke motiver aktørerne end måtte have, er hele leverancekæden præget af svindelagtig fremfærd og er i strid med de mest grundlæggende idealer for, hvordan et videnskabsbaseret samfund skal fungere. Einar Flydal sluttede sit oplæg ved at understrege nødvendigheden af at iværksætte og følge biologiske grænseværdier i stedet, som beror på biologisk testning og på baggrund af forskning, som viser biologiske reaktioner langt under de nuværende anvendte grænseværdier.

Fra GSM til 5G-mobilmaster, sundhedsrisici og epidemiologisk evidens

Mikko Ahonen, Finland (PhD og forsker indenfor antenneområdet):
Ahonen fremlagde bl.a. egen forskning på området, der klart påviser sammenhæng mellem afstand fra basestationer (antenner) med nutidens anvendte teknologier og øget risiko for sundhedsproblemer og sygdomme. Risikoen for cancer og neurologiske symptomer er markant højere blandt dem, der bor nærmere end 500 meter fra mobilmaster, og større for dem som bor i samme højde som basestationerne. Mikko Ahonen berettede om, hvordan 3G signaler kan være mere biologisk reaktive end de foregående 2G GSM signaler. Med 5G kan der i praksis forekomme 128 små antenner og teoretisk flere, i en enkelt 5G sender. Disse kan udsende lagt mere energi per areal (power density), samt en højere SAR værdi end de forhenværende systemer. Faktisk berettede Mikko om, at det næsten vil blive umuligt at udrulle 5G, da der bør være en sikkerhedszone på 115 meter fra 5G masterne for at overholde de nuværende grænseværdier. Den største bekymring ved 5G er givetvis, at 5G teknologien er baseret på MIMO-teknologien – en teknologi som fokuserer signalerne i små afgrænsede områder, som gør at der formes stærkere strålekegler mellem basestationen og det enkelte apparat. Både fordi basestationerne står tættere og anvendelse af den såkaldte beam-forming, vil man risikere, at flere beams kan ramme samme punkt og derved overskride de i forvejen høje grænseværdier med øget risiko for yderligere biologiske effekter. Dertil kommer, at der er meget, som er ukendt ved helbredspåvirkningerne fra de nye højere frekvenser, som vil blive benyttet. Den totale kommunikationsvolumen vil øges og at der vil være få steder uden dækning.

Sundhedseffekter ved menneskeskabte elektromagnetiske felter – fra f.eks. mobiltelefoner, wi-fi ...

Olle Johansson, Sverige (pensioneret tidligere associate professor ved Karolinska Institutet i Sverige): Olle Johansson lagde ud med en slide med følgende tekst: “Children are at growing risk of present and future illhealth from wireless technology due to weak governments, captured government departments and agencies, corrupt institutions, a compliant press and unethical or ignorant academics” (Børn er i øget risiko for at blive udsat for nuværende og fremtidigt dårligt helbred på grund af trådløs teknologi forårsaget af svage regeringer, kaprede regerings institutioner og agenturer, korrupte institutioner, en føjelig presse og uetiske eller uvidende akademikere)- og så var linjen lagt i forhold til, at verdenssamfundet har haft viden og redskaber til at stoppe op længe før på baggrund af kendt forskning, som påpeger biologiske effekter langt under de anvendte grænseværdier. En lang række påvisninger af skadevirkninger er gjort, og videnskabens dom er klar og tydelig: kunstige elektromagnetiske felter giver sundhedsskader af mange typer, selv ved ekstremt lave niveauer. Vi ved, at pulsering er et væsentligt element, og at de virker, nærmest uafhængigt af styrken, på så grundlæggende mekanismer, at det kan give udslag med mange forskellige symptomer. Forskerne har appelleret gang på gang til politikerne, som ikke viser tegn til at gøre noget. Specielt børn er udsatte, både fordi kraniet er tyndere, så strålingen trænger længere ind i hjernevævet, og fordi små skader opstået, som børn kan påvirke børn senere i livet. Det haster med at komme i gang, med omfattende beskyttelsestiltag. Olle sluttede med følgende slide:
“Do not believe that mobile phones, iPads and Wi-Fi are safe; they are not! And, as you soon will see, the major ‘players’ in our society already know it. These gadgets and their EMFs interfere with normal brain function, learning and memory, fertility, cancer risks  and have been shown to shatter the DNA in cells. All of this can be found in peer-reviewed scientific journals but, until now, has not been in the public domain.”
På dansk: Tro ikke på at mobiltelefoner, iPads og Wi-Fi er uskadelige; det er de ikke! Og som du snart vil se, ved de store 'spillere' i vores samfund det allerede. Disse gadgets og deres EMF signaler forstyrrer normal hjernefunktion, læring og hukommelse, frugtbarhed, kræftrisici og har vist sig at ødelægge DNA'et i celler. Alt dette kan findes i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter, men har indtil nu ikke været offentligt tilgængeligt.

Videnskaben er i krig. Det er journalistikken også. I krig er sandheden første offer

David Wedege, Danmark (Journalist): David Wedege pointerede, at han ikke er videnskabsmand og ikke skal vurdere videnskaben, men hans fornemste opgave som journalist er at formidle videnskaben så bredt som muligt, hvor alle vinkler på et emne belyses. Han berettede om, hvordan han har mødt modstand i de etablerede medier, hvor hans materialer ikke er blevet publiceret, og når materialerne endelig er kommet igennem nåleøjet og blevet publiceret, så er udgivelsesåret forsætligt blevet ændret fra f.eks. 2019 til 2018. Med eksempler fra dansk presse viste Wedege, hvordan den etablerede presse («mainstream media») tager parti for det etablerede, dvs. myndighedernes syn, og ikke tager sin rolle som den fjerde statsmagt tilstrækkelig alvorligt. Om dette sker af manglende påpasselighed eller med vilje, er derimod langt vanskeligere at vide. Som et eksempel henviste Wedege til et indslag i Danmarks Radios udsendelse Detektor, hvor Eric van Rongen, formand for ICNIRP, helt uimodsagt fik lov til «at desavouere 5G-Appellens forskere ved at sige, at de ingen forstand har, på trods af at appelunderskriverne har ledet verdens dyreste grundforskningsprojekter og en række af dem var indkaldt til WHO’s fagpanel, som ifølge IARC bestod af verdens 30 mest fagkvalificerede. Ikke «30 af de mest». Men «de 30 mest...» Det er et kildekritisk problem, at DR bruger eksperter, som ikke har nogen interesse i at få de afgørende oplysninger frem, og derfor hindrer disse i at komme frem – uanset om det sker, fordi det er journalistens hensigt eller det bare sker som et slags arbejdsuheld, pointerede Wedege. David Wedege har lagt et stort arbejde i at søge om aktindsigt i de bagvedliggende korrespondancer mellem Sundhedsstyrelsen og Energistyrelsen, hvor det via aktindsigterne fremgår, at der ikke har været enighed om, hvor ansvaret for 5G skal placeres. Vores Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udtalt i medierne, at Sundhedsstyrelsen har sagt god for 5G, hvilket Sundhedsstyrelsen ifølge aktindsigten tilsyneladende ikke har.

Hvorfor er det især vigtigt at bekymre sig om børn, når 5G diskuteres

Annie Sasco, Frankrig (Medical Doctor, 22 års erfaring i det internationale cancerpanel IARC og 2 år som leder for Cancer Kontrol Program for Verdenssundhedsorganisationen WHO): Sasco pegede specielt på, at sammenhængen mellem EMF fra mobilbrug og hjernekræft er tydelig påvist, og havde fokus på den markante gennemsnitlig stigning på 1,5% årligt i kræfttilfælde hos især børn og unge, især indenfor leukæmi og andre cancerformer. Annie Sasco havde især interesse i at fortælle om de studier på området, som er udført og vurderet, men endnu ikke publiceret. Ligeledes havde hun fokus på studier, som tilsyneladende blev forhalet og forsinket i udgivelsesdatoen, så de IKKE blev inkluderet i WHO ́s samlede vurdering af cancerrisiko i 2011. At klassifikationen ikke er højere end 2B (muligvis kræftfremkaldende), skyldes lobbyvirksomhed og at der manipuleres med forskningsartikler. Hun viste hvordan store projekter, som har gjort bekræftende fund på kræftskader, bliver forvrænget, når slutrapporten offentliggøres (INTERPHONE), eller at slutrapporten ikke bliver publiceret (MobiKids). Især fremhæves CEFALO studiet. I netop dette studie argumenterer Annie Sasco udfra de specifikke resultater, og hvis man i CEFALO havde inddraget flere studier, kunne konklusionen have ført til, at EMF skulle kategoriseres i klasse 1, som værende direkte kræftfremkaldende. Flere eksempler på sådan taktisk forvrængning blev gennemgået og «forvrængningerne» blev forklaret. Annie Sasco anbefaler, at der presses på for at få disse resultater frigivet og efterfølgende bør IARC (WHO ́s cancerpanel) reevaluere cancerrisikoen ved EMF. Anni Sasco nævner til sidst, at EMF tillige kan føre til ADHD, autisme, adfærdsvanskeligheder mm. grundet EMF ́s generelle påvirkning af nervesystemet.

Elektromagnetiske felters påvirkning på dyr og planter – Hvad fortæller forskning og observationer

Vibeke Frøkjær Jensen, Danmark (Cand. med. vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver): Vibeke Frøkjær Jensen snakker om insekternes nedgang og sammenholder med masteudbredelsen. ”Vi har i Europa mistet omkring 75 % af insekterne også i områder, der er naturbeskyttet, og hvor der ikke bliver sprøjtet med giftstoffer, og forskerne har udelukket, at det skyldes klimaændringer eller ændringer i land skaberne”. Forskningen på området blev gennemgået. Sammenhængene med stråling er tydelige, men kræver flere videnskabelige studier. Sandsynligheden for at det er menneskeskabt EMF, som står bag den kraftige insektreduktion, er meget store. Noget af det mest veldokumenterede er, at fertiliteten grundet DNA skader og oxidativt stress – som er en følgevirkning af stråling – falder kraftigt, når insekter bliver udsat for mobilstråling. Oxidativt stress kan føre til DNA-skader og åbning af blod hjernebarrieren, således at bl.a. tungmetaller og andre uønskede molekyler lettere trænger ind i centralnervesystemet. Derudover havde Frøkjær fokus på de mange studier, som viser skader på fugles æg, sterilitet hos mus efter 5. generation efter kun 6 måneders eksponering, storkepar som fik færre unger jo tættere på mobilmaster de havde rede, og påvirkning af orienteringsevnen hos bier, bananfluer og myrer. Et spansk feltforsøg viser 90% dødelighed blandt haletudser, og i en UNESCO park i Australien observerede en Ranger stor nedgang i dyreliv generelt tæt ved tre mobilmaster. Et 9 år langt observationsstudie fra Tyskland viser signifikante skader på træer tæt på mobilmaster. Vibeke nævner de mange naturbeskyttelsesområder Danmark har ansvaret for, bla. Natura 2000, UNESCO, fredet natur, habitatområder mm. og sammenholder disse områder med et kort over nuværende master i Danmark, hvor det tydeligt ses, at Danmark ikke beskytter sårbart natur-, dyre- og planteliv i forhold til elektromagnetiske felter fra nuværende mobilmaster/sendere og derved ikke lever op til de retlige forpligtelser i de konventioner, Danmark har underskrevet.

Præsentation af udredning om lovligheden af 5G

Christian F. Jensen, Bonnor Advokater: Til stor overraskelse for tilhørerne blev der i sidste øjeblik tilføjet et oplæg af Advokat Christian F. Jensen. I dyb hemmelighed har han udarbejdet et juridisk responsum vedr. 5G. Dokumentet er blevet til i samarbejde med Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, der i perioden op til konferencen har arbejdet i nær døgndrift for at skaffe materiale og assistere advokaten i de videnskabelige / tekniske aspekter af arbejdet. I den mere end 70 sider lange redegørelse er konklusionen klar: Udrulning af 5G er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FN’s børnekonvention, EU-regler samt natur- og habitatsbeskyttelsesdirektiver og konventioner. Årsagen til dette er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger som bevis på, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadelig og farlig for mennesker (og særlig for børn), dyr og planter. Dette gør sig også gældende, selvom strålingen holder sig indenfor de retningslinjer som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU. Download 5G Responsum / Legal Opinion on 5G udarbejdet af Christian F. Jensen.

Paneldebat

Der blev lidt tid til en lille spørgsmålsrunde til sidst. Rigtig mange ønsket ordet, og mange var vrede over at politikerne og myndighederne ikke griber ind. Men tværtimod fremmer et syn på EMF og sundhed, som er så åbenlyst i strid både med forskning og folks egne erfaringer. Flere af de fremmødte bar beskyttelsesudstyr for overhovedet, at kunne deltage i mødet, og klagede over, at de får deres liv ødelagt af den nuværende åbentlyst ignorente politik. De efterlyste handling. To politikere, Anne-Lise Wagner fra Kristendemokraterne og Øjvind Vilsholm, natur- og miljøordfører fra EL, som var de eneste politikere ud af rigtig mange inviterede, som fandt det vigtigt nok at deltage i konferencen og sidde med i den efterfølgende paneldebat. De fire fremmødte politikere (inkl. Messmann og Grantzau) gav meget tydeligt udtryk for at budskabet er forstået og at de er bekymrede for det der sker på området. Anne-Lise Wagner gav udtryk for, at kristendemokraterne vil gøre alt de kan for at standse den igangværende udrulning af 5G.

Hvor var pressen og andre vigtige aktører?

Taget i betragtning at der var sendt pressemeddelelse ud omkring 5G konferencen og konferencen trak fulde huse blandt almindelige mennesker, undrer det arrangørerne, at pressen ikke var mødt op. De resterende ca 20 pladser i landstingssalen var reserveret til VIP medlemmer, såsom pressen og politikere, som havde lyst til at få førstehåndsinformation direkte fra forskere og debatører, som har beskæftiget sig med dette emne gennem en årrække. Sundhedsministeren, Miljø- og Fødevareministeren, Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, Sundhedsstyrelsen og direktøren for Telebranchen var inviteret. Alle takkede nej. Der blev sendt pressemeddelelser ud om konferencen, men kun en lille modig avis i det nordjyske, HjørringAvis.dk, var tilsyneladende det eneste medie, der havde journalistisk mandsmod til at skrive om konferencens vigtige emne, som berører os alle. Man kan undre sig over, at en teknologisk ændring af vort samfund, som vurderes til at stride imod en vifte af konventioner og regler ikke finder vej til mediernes overskrifter.

Arrangører

Foruden værterne for konferencen, Jan Erik Messmann, Dansk Folkeparti og Julius Graakjær Grantzau, Alternativet, stod følgende fire foreninger bag arrangementet af konferencen: Dansk Institut for Folkesundhed(DIFF), som muliggjorde og betalte størstedelen af det juridiske responsum, EHS-Foreningen, Oplysningsforbundet May Day og Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Arrangører

Oprettet: 2019.07.04. Tak til Einar Flydal og Karin Nørgaard for artiklen (med redigering og tilføjelser af PS,TG)