5G Appel EU

http://www.5gappeal.eu/

Appel sendt til  Europa-Kommissionen, september 2017 og til Statsministrene i alle de nordiske lande, 27 juni 2018.

Forskere og læger advarer om potentielle alvorlige sundhedsvirkninger af 5G

Vi underskrevne forskere og læger anbefaler et juridisk stop for udbredelsen af den femte generation, 5G, til telekommunikation, indtil potentielle farer for menneskers sundhed og miljøet er blevet fuldt ud undersøgt af forskere, der er uafhængige af industrien. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvent elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven på det eksisterende 2G, 3G, 4G, Wi-Fi osv. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.

5G fører til massiv stigning i obligatorisk eksponering for trådløs stråling

5G-teknologien er kun effektiv over kort afstand. Det transmitteres dårligt gennem faste materialer. Mange nye antenner vil være påkrævet, og fuldskalaimplementering vil resultere i antenner ved hver 10 til 12 huse i byområder og dermed massivt øge den obligatoriske eksponering.

Med "den stadig mere omfattende brug af trådløse teknologier" kan ingen undgå at blive eksponeret. Fordi oveni det øgedt antal 5G-sendere (sågar inden i boliger, butikker og på hospitaler) ifølge estimaterne "10 til 20 milliarder forbindelser" (til køleskabe, vaskemaskiner, overvågningskameraer, selvkørende biler og busser mv.) vil være dele af tingenes internet. Alle disse kilder vil tilsammen medføre en betydelig stigning i den samlede, langsigtede RF-EMF eksponering for alle EU-borgere.

Skadelige virkninger af RF-EMF-eksponering er allerede bevist

Over 230 forskere fra mere end 40 lande har udtrykt deres "alvorlige bekymringer" med hensyn til den allestedsnærværende og stigende eksponering for EMF genereret af elektriske og trådløse enheder, allerede inden den ekstra 5G-udrulning. De henviser til, at "mange nyere videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på niveauer langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer". Effekter omfatter øget kræftrisiko, cellulær stress, stigning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle forandringer i reproduktionssystemet, læring og hukommelsestab, neurologiske lidelser og negative virkninger på det generelle trivsel hos mennesker. Skader går langt ud over menneskeheden, da der er voksende evidens for skadelige virkninger på både planter og dyr.

Efter "The Scientists appeal" blev skrevet i 2015 har yderligere forskning overbevisende bekræftet alvorlige sundhedsrisici fra RF-EMF felter fra trådløs teknologi. Verdens største undersøgelse (25 mio. USD) National Toxicology Program (NTP) viser statistisk signifikant stigning i forekomsten af hjerne- og hjertecancer hos dyr udsat for EMF under ICNIRP-retningslinjerne (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) efterfulgt af de fleste lande. Disse resultater understøtter resultater i epidemiologiske undersøgelser af RF stråling og hjerne tumor risiko hos mennesker. Et stort antal peer-reviewed videnskabelige rapporter viser skade på menneskers sundhed fra EMF.

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC), WHO's kræftagentur (WHO), konkluderede i 2011, at EMF med frekvenser 30 KHz - 300 GHz muligvis er kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 2B). Nye undersøgelser som NTP-undersøgelsen nævnt ovenfor og flere epidemiologiske undersøgelser, herunder de seneste undersøgelser vedrørende mobiltelefonbrug og hjernekræft risiko, bekræfter at RF-EMF stråling er kræftfremkaldende for mennesker.

EUROPA EM-EMF Guideline 2016 erklærer, at "der er stærke tegn på, at langtids eksponering for visse EMF'er, er en risikofaktor for sygdomme som visse kræftformer, Alzheimers og mandlig infertilitet ... Almindelige EHS symptomer (Elektromagnetisk HyperSensitivitet) omfatter hovedpine, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer, depression, mangel på energi, udmattethed og influenzalignende symptomer. "

En stigende andel af den europæiske befolkning påvirkes af sygdoms symptomer, som i mange år har været forbundet med eksponering for EMF og stråling fra trådløs teknologi, i den videnskabelige litteratur. I The International Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS), Brussels 2015, erklæres det: "På baggrund af vores nuværende videnskabelige viden opfordrer vi hermed alle nationale og internationale organer og institutioner ... at anerkende EHS og MCS som ægte medicinske tilstande, som fungerer som indikator sygdomme og kan skabe en stor bekymring for folkesundheden i de kommende år, dvs. i alle lande, der gennemfører ubegrænset brug af elektromagnetiske feltbaserede trådløse teknologier og markedsførte kemiske stoffer ... Inaktivitet er en samfundsomkostning og er ikke en mulighed mere ... vi anerkender enstemmigt denne alvorlige fare for folkesundheden ... at store primære forebyggende foranstaltninger vedtages og prioriteres for at imødegå denne verdensomspændende pan-epidemi i perspektiv. "

Forholdsregler

Forsigtighedsprincippet (UNESCO) blev vedtaget af EU i 2005: "Når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk uacceptabel skade, der er videnskabeligt plausibel men usikker, skal der træffes foranstaltninger for at undgå eller mindske denne skade."

Resulution 1815 (Europarådet, 2011): "Tag alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især til radiofrekvenser fra mobiltelefoner, og især udsættelse for børn og unge, der synes at være mest udsatte for hovedtumorer ... Forsamlingen anbefaler stærkt, at ALARA (As Low As Reasonable Achievable) princip anvendes, som dækker både de såkaldte termiske virkninger og de athermiske (ikke-termiske) eller biologiske virkninger af elektromagnetiske emissioner eller stråling "og for at " forbedre risikovurderings standarder og kvalitet ".

Nürnberg-koden (1949) gælder for alle eksperimenter på mennesker, således indgår også udbredelsen af ​​5G med ny, højere RF-EMF eksponering. Alle sådanne eksperimenter: "bør baseres på tidligere viden (fx en forventning stammer fra dyreforsøg), der berettiger eksperimentet. Der må ikke udføres noget forsøg, hvor der er en a priori grund til at tro på, at død eller invaliderende skade vil forekomme; undtagen måske i de eksperimenter, hvor de eksperimenterende læger selv tjener som forsøgspersoner. "(Nürnberg kode pkt. 3-5). Allerede offentliggjorte videnskabelige undersøgelser viser, at der er "a priori grund til at tro", at der eksisterer reelle sundhedsfarer.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) advarer om "strålingsrisiko fra dagligdags udstyr", selv om strålingen er under WHO / ICNIRP-standarderne. EEA konkluderer også: "Der er mange eksempler på manglende anvendelse af forsigtighedsprincippet i fortiden, som har medført alvorlige og ofte irreversible skader på sundhed og miljøer ... skadelige eksponeringer kan være udbredt, før der er både" overbevisende "tegn på skade fra langsigtede eksponeringer, og biologisk forståelse [mekanisme] for, hvordan denne skade er forårsaget. "

"Sikkerhedsretningslinjer" beskytter industrien - ikke sundhed

De nuværende ICNIRP "sikkerhedsretningslinjer" er forældede. Alle ovennævnte skader på skade opstår, selvom strålingen er under ICNIRP "sikkerhedsretningslinjer". Derfor er nye sikkerhedsstandarder nødvendige. Årsagen til de vildledende retningslinjer er, at "ICNIRP-medlemmernes interessekonflikt på grund af deres forhold til telekommunikation eller elektriske virksomheder det undergraver den upartiskhed, der bør regulere forvaltningen af eksponeringsstandarderne for ikke-ioniserende stråling ... For at vurdere kræftrisici er det nødvendigt at inkludere forskere med kompetence inden for medicin, især onkologi. "

De nuværende ICNIRP / WHO retningslinjer for EMF er baseret på den forældede hypotese, at "Den kritiske virkning af RF-EMF eksponering, der er relevant for menneskers sundhed og sikkerhed, er opvarmning af eksponeret væv." Forskere har imidlertid bevist, at mange forskellige slags sygdomme og skader forårsages uden opvarmning ("ikke-termisk effekt") ved strålingsniveauer langt under ICNIRP retningslinjer.

Vi opfordrer EU til:

1) At træffe alle rimelige foranstaltninger for at standse 5G RF-EMF-ekspansionen, indtil uafhængige forskere kan sikre, at 5G og de samlede strålingsniveauer, der skyldes RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke vil være skadelige for EU-borgere, især spædbørn, børn og gravide, samt miljøet.

2) At anbefale, at alle EU-lande, især deres strålingssikringsagenturer, følger resolution 1815 og informerer borgere, herunder lærere og læger om sundhedsrisici fra RF-EMF-stråling, hvordan og hvorfor for at undgå trådløs kommunikation, især i / nær f.eks. , dagcentre, skoler, hjem, arbejdspladser, hospitaler og ældrepleje.

3) At straks udpege en EU-taskforce af uafhængige, virkelig upartiske, EMF og videnskabelige fagfolk uden interessekonflikter uden at have indflydelse på industrien til at revurdere sundhedsrisici og:

    a) At beslutte om nye, sikre "maksimale samlede eksponeringsstandarder" for al trådløs kommunikation inden for EU.
    b) At undersøge den samlede og kumulative eksponering for EU-borgere.
    c) At skabe regler, der skal foreskrives / håndhæves inden for EU om, hvordan man undgår udsættelse for nye EU-maksimale samlede eksponeringsstandarder for alle former for EMF for at beskytte borgerne, især spædbørn, børn og gravide.

4) At forhindre trådløse / telekomindustrien gennem sine lobbyorganisationer i at overtale EU-embedsmænd til at træffe beslutninger om videre udbredelse af RF-stråling, herunder 5G i Europa.

5) At favorisere og gennemføre kabelbaseret digital telekommunikation i stedet for trådløs.

 

Respektfuldt  underskrevet,

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland
(NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of
Medicine and Health, University Hospital, Örebro, Sweden. Present address: The
Environment and Research Foundation, Örebro, Sweden,
www.environmentandcancer.com (lennart.hardell@environmentandcancer.com)

Medunderskrivere til Scientists’ 5G Appeal. Link
Antal underskrifter: Januar 17, 2019: 218

Om 5G EU Appeal

5G Appeal blev udarbejdet i 2017 af videnskabsmand og læger, der presserende opfordrer EU til at standse udbruddet af 5G på grund af alvorlige potentielle helbredseffekter fra denne nye teknologi.

Denne artikel er en oversættelse af appelen til dansk.

 

Oprettet: 2019.02.08 T.G.